Název projektu: Posílení klíčových kompetencí pedagogických pracovníků Střední odborné školy cestovního ruchu, s.r.o. Pardubice

Číslo projektu:     CZ.1.07/1.3.46/02.0012

Doba realizace:    1. 4. 2013 až 31. 12. 2014

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit úroveň výuky, zvýšit její atraktivitu pro žáky a udržet dobré jméno SOŠ CR Pardubice prostřednictvím prohlubování kvalifikace, kompetencí a motivace pedagogických pracovníků školy. Cílů projektu škola dosáhne prostřednictvím zapojením 30 pedagogických pracovníků (dále jen PP) do projektového vzdělávání v oblastech

1) posílení soft skills a osobnostního rozvoje PP,

2) posílení dovedností PP ve využívání ICT a interaktivních prostředků v přípravě na výuku a ve výuce. 

Nabyté dovednosti přenesou PP na studenty. Plánovaný projekt reaguje na zjištěné potřeby cílové skupiny a systematicky navazuje na aktuální Plán personálního rozvoje a již realizované vzdělávání. Od plánovaného projektu očekáváme přínos ve formě prohloubení kvalifikace, kompetencí a motivace našich pedagogů prostřednictvím účasti na 6 jednodenních prezenčních kurzech akreditovaných MŠMT.

Pro přihlášení ke kurzům na Moodle klikněte sem.

 

Termíny školení 

Termín

Čas

 

Název

Cena

26. 10. 2016

9 - 16:30

 

Jak lépe zvládat obtíže při komunikaci s rodiči a žáky soukromé školy

700,-Kč/ účastníka

9. 11. 2016

9 - 16:30

 

Vytváření a koučování školních týmů

700,-Kč/ účastníka

18. 11. 2016

9 - 16:30

 

Rozvoj kreativity a využití myšlenkových map ve výuce

700,-Kč/ účastníka

24. 11. 2016

9 - 16:30

 

Efektivní využívání funkcí interaktivní tabule ve výuce

700,-Kč/ účastníka

30. 11. 2016

9 - 16:30

 

Hodnocení a sebehodnocení jako nástroj motivace žáků

700,-Kč/účastníka

8. 12. 2016

9 - 16:30

 

Příprava interaktivních výukových materiálů s návazností na e-learning

700,-Kč/ účastníka

14. 12. 2016

9 - 16:30

 

Zvládání konfliktů a argumentace jako nástroje na rozvoj komunikačních schopností žáků

700,-Kč/ účastníka

K přihlášení použijte formulář "Napište nám" ve spodní části stránky (do zprávy napište název a termín školení).

Obratem obdržíte potvrzení. 

Prakticky orientovaný vzdělávací program je zaměřen na podporu interaktivní výuky a interaktivního vzdělávání - žák má možnost spolupracovat při vytváření výukových materiálů. Seminář je určen především pro ty pedagogy, kteří využívají ve vzdělávacím procesu prostředí LMS Moodle a umí se v něm orientovat. Účastníci budou mít k dispozici SW SMART Notebook pro interaktivní tabule, která představuje jednu z možností interaktivní výuky. Důraz bude kladen na její vhodné zařazení do výuky? Jako doplňujícího prvku vyučovacího procesu. Účastníci si osvojí vznik interaktivních podpor např. zkopírováním části textu na plochu v prostředí SMART Notebooku, vložením grafických prvků, které nabízí Galerie ve SMART Notebooku (doplňující informace ve vytahovacích záložkách, případně grafický prvek Tools), atd. Důraz bude kladen na využití hotových grafických, multimediálních a interaktivních prvků z galerie - Lesson Activity Tooolkit. Pedagogové budou vytvářet učební podpory pro svůj předmět s využitím výukových materiálů, které budou zpřístupněny žákům v prostředí LMS Moodle . V rámci semináře se účastníci seznámí s různými typy informačních zdrojů, naučí se pracovat a využívat již hotové výukové materiály. Součástí semináře je i problematika autorského práva. Účastníci obdrží výukové materiály.

Prakticky orientovaný akreditovaný vzdělávací program je zaměřen na tvorbu interaktivních materiálů, které budou prezentovány na webu. Cílem je poskytnout účastníkům ucelené informace pro práci v LMS Moodle, jako prostředí pro tvorbu kurzů a interaktivních výukových materiálů. Účastníci se seznámí s výukovými programy na podporu prezentací s využitím komunikačních schopnosti Moodle pro výměnu znalostí např. formou diskusních fór. Naučí se připravovat materiály pro interaktivní výuku tak, aby byla upřednostněna názornost, systematičnost a mezipředmětové vztahy. Účastníci se seznámí s metodickými pokyny pro práci v prostředí LMS Moodle a se zásadami tvorby kurzu. Seminář bude věnován přípravě a tvorbě vlastních výukových materiálů jako součásti e-learningového kurzu a jako součásti vyučovací hodiny. Důraz bude kladen na využití dostupného software pro vlastní tvorbu elektronických výukových materiálů (grafického, prezentačního, kancelářského). Pozornost bude věnována vlastní tvorbě s využitím SW SMART Notebook a práci s prvky v galerii SMART Notebooku. Pedagogové se seznámí s možností využít již zpracované výukové materiály na internetu a modifikovat je podle své potřeby. Budou předvedeny ukázky elektronických digitálních učebnic, jako názorné digitální podoby klasické učebnice s využitím zvukových nahrávek, animací a odkazů na webové stránky, případně na jiné učebnice v rámci mezipředmětových vztahů. Účastníci obdrží výukové materiály.

Akreditovaný vzdělávací program je určen učitelům základních a středních škol, kteří chtějí ve své výuce využívat týmovou práci žáků. Cílem vzdělávacího programu je naučit učitele zásadám pro budování a následnou práci se školními týmy a využívání synergických efektů, plynoucích z týmové práce. V rámci vzdělávacího programu se účastníci seznámí s charakteristikou týmu a pozornost bude věnována základním rozdílům mezi týmem a skupinou. Dále se účastníci naučí rozlišovat jednotlivé týmové role a jejich charakteristiky. Pozornost bude věnována faktorům brzdícím a podporujícím práci v týmu a základním atributům týmové spolupráce. Nacvičí si základní doporučené metody týmové práce, způsoby práce pedagogů s týmy a činnosti žáků v týmu. Učitelé se seznamují s pravidly komunikace v týmu. Závěr vzdělávacího programu je věnován možnostem využití týmové práce ve školách. Účastníci obdrží studijní materiály.

Akreditovaný vzdělávací program je určen učitelům základních a středních škol, kteří chtějí ve své výuce rozvíjet kreativitu svých žáků. Cílem výukového programu je naučit učitele používat kreativní techniky a myšlenkové mapy ve výuce s cílem rozvíjet osobnostní potenciál žáků. V první částí se program zabývá nezbytností vytvoření bezpečného prostředí ve výuce tak, aby mohly být uplatňovány kreativní techniky  - brainstorming, myšlenkové mapy, brainwriting. Účastníci se naučí využívat základ    ní techniky kreativní práce ve vyučovacím procesu. Uvědomí si možná rizika a limity jejich použití. Dále se seznámí s dalšími kreativními technikami a jejich uplatněním ve výuce. Bude se jednat o využití Myšlenkových klobouků, metody Crawford slip, Tří rolí. Závěr semináře je věnován nácviku řízení práce ve skupině při uplatňování kreativních technik výuky. Účastníci obdrží výukové materiály.

Akreditovaný vzdělávací program je určen učitelům základních a středních škol, kteří chtějí ve své výuce uplatňovat moderní alternativní způsoby hodnocení a sebehodnocení žáků a zvyšovat tak nejen jejich motivaci, ale také připravenost na realitu pracovního trhu. Cílem vzdělávacího programu je naučit učitele využívat hodnocení a sebehodnocení jako efektivní motivační nástroj. V první části vzdělávacího programu se pedagogové seznámí s vymezením hodnocení, dále s metodami a formami hodnocení, jejich klady a zápory. Další část se věnuje nácvikům alternativních způsobů hodnocení, a to zejména sebehodnocení. Účastníci se naučí používat sebehodnocení a konstruktivní zpětnou vazbu jako efektivní motivační nástroje. Účastníci obdrží výukové materiály.

Akreditovaný vzdělávací program je určen učitelům základních a středních škol, kteří chtějí ve své výuce uplatňovat techniky zvládání konfliktů a argumentace, s cílem naučit své žáky tyto techniky používat a posílit tak jejich komunikační schopnosti. Cílem vzdělávacího programu je naučit učitele technikám zvládání konfliktů a argumentace tak, aby je byli schopni vhodným způsobem aplikovat ve výuce a nenásilným způsobem předávat žákům s cílem rozvíjet jejich komunikační dovednosti. V první části vzdělávacího programu si pedagogové osvojí problematiku vyjednávání a jeho techniky, naučí se uplatňovat základní strategie vyjednávání. Seznámí se s principy argumentace a pravidly pro prezentaci argumentů. Naučí se základním technikám verbální a neverbální podpory přesvědčování, uvědomí si nejčastější chyby v přesvědčování. V další části programu se naučí rozpoznat konflikt a typy konfliktů. Osvojí si způsoby řešení konfliktů a uvědomí si chyby, kterých se při řešení nejčastěji dopouštíme. Účastníci obdrží výukové materiály.

Vzdělávací program je určen zejména pedagogům soukromých škol, kteří se potřebují zdokonalit v komunikaci se žáky a rodiči a zvládání konfliktních situací při respektování proklientského přístupu. Cílem vzdělávacího programu je zlepšení komunikačních a argumentačních schopností učitelů a zvládání konfliktních situací typu učitel - žák/učitel - rodič ve specifických podmínkách soukromé školy, kde žák a rodič jsou také v roli zákazníka. Účastníci semináře si osvojí zásady efektivní komunikace s rodiči a žáky soukromé školy. Naučí se překonávat bariéry v komunikaci. Pedagogičtí pracovníci si osvojí umění komunikace a procvičí si obranu proti komunikačním hrám. Naučí se zvládat snahy rodičů a žáků jednat z pozice síly při respektování proklientského přístupu. Naučí se pracovat se zlostí a agresivitou jak u sebe, tak na straně klienta. Účastníci se seznámí s technikami překonávání nesouhlasu. Osvojí si umění pozitivní a negativní zpětné vazby i reakce na ni. Účastníci obdrží výukové materiály.

Go to top