Výchovný poradce školy - Mgr. Jana Fučíková

Plán činností výchovného poradce 

Obecné zásady

Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole, spolupracuje zejména s třídními učiteli, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na:

 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • primární prevenci sociálně patologických jevů, 
 • kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
 • péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování 
 • metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Poradenské činnosti

Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

 • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka
 • základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků
 • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem)
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky
 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám

Metodické a informační činnosti

 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

Konkretizovaná činnost na škole SOŠ cestovního ruchu s. r. o. Pardubice

Na první schůzce rodičů žáků prvních ročníků v červnu informuje o činnostech výchovného poradce na škole, o možnostech případných problémů žáků, seznámení s konzultačními hodinami VP.

Začátek školního roku bude věnován vyhledávání informací o nově příchozích žácích ze základní školy. Dále zajišťuje pomoc s ubytováním nových žáků na domovech mládeže a stanovení termínů konzultací v domovech mládeže během roku. 

Během roku organizuje návštěvu PPP a ve spolupráci s metodikem prevence patologických jevů zve na školu organizace, které napomáhají plnit úkoly minimálního programu prevence patologických jevů a protidrogové prevence SOŠ cest. ruchu. Během roku se žáci účastní semináře v Tyflo centru. Organizuje návštěvu městské policie, která žákům přednáší o svých kompetencích, o nejčastějších přestupcích mladistvých o změnách v našem zákonodárství. 

Na třídních schůzkách základních škol  sděluje informace o škole SOŠ cest. ruchu, propaguje studium na této škole. Propaguje školu na burzách škol a dnech otevřených dveří. Na škole propaguje další vzdělávání žáků po ukončení školy maturitou, odborně jim pomáhá při výběru vysoké školy. 

V průběhu roku spolupracuje se všemi institucemi, které se na školu obrátí při řešení problémů s žáky naší školy (sociální odbor péče o dítě, policie, psychiatrie a psychologové, PPP…). 

Na poradách i mimo ně informuje ostatní členy sboru o problémech žáků a hledá společná řešení jejich situace. 

V rámci výuky pomáhá včlenit otázky zdravého životního stylu, otázky týkající se rasové snášenlivosti. 

Individuálně se věnuje žákům, kteří jsou vedeny pro nějaké problémy v PPP. Vede rozhovory se žáky i rodiči, pomáhá při řešení problémů. 

Účastní se školení výchovných poradců a dále se sebevzdělává v této problematice. 

 

Vypracovala: Mgr. Jana Fučíková

výchovná  poradkyně

 

Náplň činnosti výchovného poradce

pro volbu povolání pro 4. ročníky 

 • škola je zapojena do programu www.proskoly.cz, který slouží žákům v profesní orientaci
 • studenti naší školy mohou navštívit v říjnu veletrh vysokých škol v Brně Gaudeamus. Zde mohou přímými konzultacemi s vystavovateli získat aktuální informace o studiu jak na vysokých, tak i vyšších odborných školách.
 • studenti dle zájmu navštíví PPP v Pardubicích a mohou si zažádat o testování svých předpokladů ke studiu na vysoké škole
 • během roku je zařízena spolupráce s Úřadem práce v Pardubicích, studenti navštěvují tento úřad a pracovnice úřadu navštěvují školu a přesně studenty informují o trhu práce a o vyhledávání zaměstnání
 • během roku poskytuje výchovný poradce informace o studiu na VŠ a individuálně se věnuje žákům, kteří mají o toto studium zájem 

Vypracovala: Mgr. Jana Fučíková - výchovná poradkyně               

Schválila: Mgr. Zita Štieglerová - ředitelka školy 

S čím Vám můžu pomoci

 • Výukové problémy
 • Prospěchové problémy
 • Rodinné problémy
 • Studijní a kariérní poradenství
 • Konzultační hodiny výchovného poradce
  • úterý  7:40 -  8:40 (případně dle dohody)
  • pátek  11:40 -  12:10 (případně dle dohody)

 

Vysoké školy

Pro přechod na nabídku vysokých škol klikněte na ikonu nebo odkaz.

http://www.vysokeskoly.cz/

http://www.jobs.cz/vysoke-skoly/

 

Go to top