Dálkové studium

Dálkové studium

Přijímání ke studiu

Studijní obor je určen pro absolventy úplných základních škol. Uchazeči o přijetí ke studiu podají přihlášku písemnou formou na formuláři, který obdrží v sekretariátu školy nebo zde.

Organizace studia

Studium je organizováno 1 x týdně a to ve čtvrtek od 14,30 do cca 19,30 hod. Počty konzultačních hodin jsou stanoveny učebním plánem dálkového studia a jsou rozděleny do dvou pololetí. V závěru každého pololetí se skládají zkoušky z jednotlivých předmětů.

Žáci dálkového studia mají možnost se účastnit všech akcí pořádaných školou pro denní studium, tj. lyžařského kurzu, výběrového lyžařského kurzu v zahraničí, tématických zájezdů v ČR i v zahraničí, exkurzí, výstav, veletrhů apod.

Školné

Pro nově přijaté studenty od školního roku 2020/21 je určeno celoroční školné ve výši 12 000 Kč, splatné ve dvou splátkách á 6 000 Kč.
Pro stávající studenty se výše školného dle již sjednané Smlouvy nemění.

Rozvrh dálkového studia

Změny v rozvrhu

17. září (1.D) – Z důvodu nemoci Ing. Medunové se místo hodin PEK budou vyučovat další hodiny ČJ. Děkujeme za pochopení.

JEDNOTNÁ PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKA PRO DS

Jednotná přijímací zkouška na školní rok 2021/2022 se pro dálkové studium ruší.

 

Zrušení přijímací zkoušky

ZAUJAL VÁS OBOR GRAFICKÝ DESIGN NEBO CESTOVNÍ RUCH?

PŘIHLASTE SEBE NEBO SVÉ DĚTI NEBO SE PŘIJĎTE PODÍVAT.